Regler

Avbokning i KGM-hallen

Vid avbokning gäller följande: Avbokningen skall ha inkommit två timmar innan den förbokade tidens start. Detta innebär att man måste ha lite framförhållning, men i gengäld så kommer det förhoppningsvis finnas fler återbudstider tillgängliga. Bättre nyttjande med färre tomma tider är vårt mål.

Ingen avbokning eller för sen avbokning i KGM-hallen

Om du varken avbokar eller nyttjar din tid så kommer debitering ske enl. gällande taxa.

Hur avbokar jag min tid?

All avbokning sker skriftligt via mail till adressen kgmhallen@kgmab.se eller via avbokningslänken under ”Mitt konto/Mina bokningar.

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Hyresgästen äger endast rätt att vistas i lokalen på bokad tid.

(Lokalen får endast användas för i kontraktet angiven tid och ändamål. Kunden är också skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig personal.) Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt särskild taxa.

 1. I de fall uppgifter på bokningsbekräftelsen avviker från gjord beställning åligger det kunden att inom 10 dagar skriftligen påtala detta för bokningen.
 2. Lokalen uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokalen lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser.
 3. Vid skada på lokalen eller fastighetsägarens övriga egendom, skall anmälan utan dröjsmål göras till anläggningspersonal alt. Ambulerande tillsyn. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.
 4. Kunden svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter/värdeföremål till anläggningen.
 5. Det ankommer vidare kunden att tillse att det i lokalen inte vistas fler personer än tillåtet enligt brandmyndigheten och att nödutgångar inte är blockerade.
 6. Kunden får inte hindra anläggningens personal att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i lokalen. Kunden har ingen rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra nyttjandet.
 7. Av fastighetsägaren utställd faktura skall vara betald senast på förfallodagen. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller i övrigt då fastighetsägaren förorsakas extra kostnader. Ingen ny- eller ombokning kan ske om kunden har fakturor som förfallit betalning.

ORDNINGSREGLER

 1. Hyresgästen ansvarar för avsedd verksamhet. Deltagare får uppehålla sig i lokalerna endast då ansvarig hyresgäst är närvarande. Hyresgästen ansvarar för att deltagarna informeras om de risker som kan vara förenade med verksamheten och för att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.
 2.  Vid varje upplåtelse ansvara hyresgästen för att kontrollera lokaler och utrustning före lokalens användning.
 3. Hyresgästen ansvarar för att material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats, ljuset släcks och att samtliga fönster är stängda och låsta vid bokningens slut. Kunden svarar för grovstädning av förhyrd lokal samt nyttjade biutrymmen. Städutrustning och anvisning för städning framgår av bilaga till bokningsbekräftelse samt av anslag i samtliga lokaler. Städkostnader tillkommer om regler ej följs.
 4. Förtäring av mat och dryck (förutom vatten) är ej tillåtet i idrottshallen. Städkostnader tillkommer om regler ej följs.
 5. Alkoholförtärning får ej förekomma i lokalerna. Generellt rökförbud gäller.
 6. Fastighetsägaren har rätt att neka bokningsförfrågan om det på sannolika grunder kan antas att denna kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om bokning redan gjorts, har fastighetsägaren rätt att när som helst, av samma orsaker häva bokningen. Kunden har ingen rätt till ersättning i sådana fall.
 7. Hyresvärden har rätt att för annat ändamål (tävlingar, utställningar, föreningsbokningar mm) disponera lokalen på abonnerad tid.
 8. Lokalen ska vara tillgänglig för NÄSTA hyresgäst på det klockslag då egna bokade tiden upphör.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår